ผู้จัดการสาขา
อัตราที่รับ 30 อัตรา
ค่าจ้าง 21,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. บริหารสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯกำหนด
 2. บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
 3. บริหารการStockสินค้า ต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขา
 4. บริหารควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 5. บริหารบุคลากรและจัดการตารางการทำงาน และการจัดทำค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
 6. ดูแลรับผิดชอบความพร้อมในการเปิด – ปิดร้าน
 7. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

ได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม

 1. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 2. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว พูดจาชัดเจน มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
 4. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร และการบริหารงาน
ผู้ช่วย ผู้จัดการสาขา
อัตราที่รับ 50 อัตรา
ค่าจ้าง 16,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. บริหารงานเบื้องต้น และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
 2. สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างความ พึงพอใจให้ลูกค้า
 3. ดูแลรับผิดชอบความพร้อมในการเปิด – ปิดร้าน
 4. บริหารบุคลากรและจัดการตารางการทำงาน และการจัดทำค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
 5. ช่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม
 4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 5. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว พูดจาชัดเจน มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
 7. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร และการบริหารงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ซุปเปอร์ไวเซอร์
อัตราที่รับ 50 อัตรา
ค่าจ้าง 14,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. บริหารงานเบื้องต้น และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบ
 2. ควบคุมดูแลพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างความ พึงพอใจให้ลูกค้า
 3. ดูแลรับผิดชอบความพร้อมในการเปิด – ปิดร้าน
 4. ช่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ช – ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้และสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสม
 4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 5. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
 7. สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

.

พนักงานแคชเชียร์
อัตราที่รับ 50 อัตรา
ค่าจ้าง เริ่มต้นวันละ 400 บาท , ชั่วโมงละ 49 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. บริการด้านการชำระเงินของลูกค้า
 2. ดูแลจัดเก็บและรับผิดชอบเงินสดของสาขาตามขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ
 3. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์รักงานบริการ
 4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
 5. สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานเสิร์ฟ ( บริการ )
อัตราที่รับ ไม่จำกัด
ค่าจ้าง เริ่มต้นวันละ 350 บาท , ชั่วโมงละ 43 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. รับออร์เดอร์จากลูกค้า
 2. เสิร์ฟอาหาร
 3. จัดการเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์การทำงาน
 4. ปฏิบัติตามคำสั่งและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์รักงานบริการ
 4. สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
พนักงานกุ๊ก
อัตราที่รับ ไม่จำกัด
เริ่มต้นวันละ 420 บาท , ชั่วโมงละ 52 บาทขึ้นไป
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 1. ดูแลด้านอาหารในสาขา
 2. ปรุงอาหารตามออร์เดอร์ ควบคุมรสชาติให้คงที่
 3. จัดเตรียมและจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อเตรียมการขาย
 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในครัวให้เรียบร้อย
 5. ปฏิบัติงานและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เเพศ ช – ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. เวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. เรักงานด้านบริการ และการทำอาหาร รักความสะอาด
 4. เสามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้
 5. เมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน