INTER BUFFET  (สาขา ยูเนี่ยนมอลล์)

 

รายละเอียด: บุฟเฟต์ 199+ บาท

– ราคาบุฟเฟต์ ผู้ใหญ่ 199+
– ราคาบุฟเฟต์ เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) 119 บาท *รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องดื่มรีฟิล
– ราคาน้ำรีฟิล (ผู้ใหญ่) 35+ บาท
** พิเศษ สาขานี้มีบริการหม้อไฟบุฟเฟต์ และอาหารเพิ่มบางรายการ**
** ราคาบุฟเฟต์ผู้ใหญ่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องดื่มรีฟิล ยกเว้นราคาบุฟเฟต์เด็ก**

รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบุฟเฟต์ 199+ บาท

· ราคาผู้ใหญ่บุฟเฟต์ 199+ บาท
· ราคานี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นในร้านได้
· เมนูแอลกอฮอล์ไม่รวมในบุฟเฟต์
· ส่วนสูงเด็กไม่ถึง 90 ซม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
· ระยะเวลาในการทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
· ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เครื่องดื่มรีฟิล

ติดต่อสอบถาม 

092-4328868
02-939339
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.