Buffet Pizza ปรับราคาใหม่บุพเฟต์พิซซ่าปรับราคาใหม่เป็น 186+
และเมนูแลกซื้อสุดพิเศษ

เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาผู้ใหญ่ 186+ บาท/ท่าน
2. ราคาเด็กส่วนสูง 91-120 cm. 93 บาท/ท่าน
3. เด็กส่วนสูงน้อยกว่า 90 cm. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
4. ระยะเวลาในการทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%